Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování a shromažďování, jakož i zpracování a používání osobních údajů, které od vás získá internetový obchod www.b2b.apoz.pl, provozovaný na www.b2b.apoz.pl (dále jen web), společností APOZ Sp. Z o.o. ul. Pogodna 29c / 2 15-365 Białystok (dále jen internetový obchod).

Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že bude respektováno vaše soukromí a poskytnuté osobní údaje budou chráněny při používání webových stránek a při nakupování v obchodě, a za tímto účelem podnikne všechny nezbytné kroky.

Jaká data si online obchod automaticky stáhne při používání webových stránek?

Internetový obchod při používání webových stránek automaticky nestahuje žádná data, s výjimkou dat obsažených v níže uvedených souborech.

Cookies jsou malé textové soubory odeslané online obchodem a uložené ve vašem počítači, které obsahují určité informace související s vaším používáním webových stránek a online obchodu. Soubory cookie používané internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie jsou odstraněny, když je prohlížeč zavřen, zatímco trvalé soubory cookie jsou uloženy také po ukončení používání webových stránek a slouží k ukládání informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací údaje, což zrychluje a usnadňuje používání webových stránek.

Web používá následující typy souborů cookie:

 • cookies umožňující používání služeb dostupných na webových stránkách, např. autentizační cookies používané pro služby, které vyžadují autentizaci na webových stránkách
 • „Výkonové“ soubory cookie, které umožňují shromažďování informací o používání webových stránek
 • „Funkční“ cookies, umožňující „zapamatování“ nastavení zvolených uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní


Internetový obchod používá výše uvedené soubory cookie k následujícím účelům:

 • udržování relace uživatele Webové stránky (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webové stránky
 • přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit web přizpůsobený jeho individuálním potřebám
 • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah
 • shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů, např. Google Analytics.


V mnoha případech umožňuje software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich zveřejnění na vašem zařízení. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Internetový obchod informuje, že omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na stránkách webových stránek. Více informací o cookies je k dispozici v sekci „Nápověda“ v nabídce prohlížeče.

Kromě cookies může Online obchod také shromažďovat údaje, které obvykle shromažďují správci systému jako součást tzv protokoly nebo soubory protokolu. Informace obsažené v protokolech mohou obsahovat Vaše IP adresa, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatel internetu a adresa stránky, ze které jste vstoupili na web.

Jaké údaje shromažďuje online obchod při registraci a nákupu?
Internetový obchod od vás bude shromažďovat následující osobní údaje prostřednictvím webových stránek a jiných forem komunikace, v případě nákupů a procesu registrace na webových stránkách:

 • příjmení a jméno,
 • adresa trvalého pobytu,
 • korespondenční adresa, pokud se liší od registrované adresy,
 • emailová adresa,
 • Telefonní číslo.


Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci a nákup na webových stránkách.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. K uplatnění tohoto práva použijte možnosti ve vašem účtu nebo z níže uvedené e-mailové adresy.

Marketing internetového obchodu
Pokud jste udělili souhlas (přihlášení k odběru zpravodaje), e-mailová adresa, kterou uvedete, bude použita pro marketingové účely vlastních produktů online obchodu. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Poskytování informací
Za účelem plnění smlouvy může online obchod sdílet údaje shromážděné od vás s partnery, včetně těch, s jejichž pomocí obchod plní své povinnosti, jako jsou kurýrní společnosti, provozovatelé platebních systémů nebo společnosti zabývající se stížnostmi. V takových případech je množství přenesených dat omezeno na požadované minimum.

Informace, které poskytnete, mohou být navíc zpřístupněny příslušným orgánům veřejné správy, pokud to vyžadují příslušné zákony.

Technická opatření a vaše odpovědnosti
Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil vaše data a chránil je před akcemi třetích stran.

Opatření, která přijmeme, se však mohou ukázat jako nedostatečná, pokud sami nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Zejména musíte zachovat důvěrnost svého přihlašovacího jména a hesla k webové stránce a nesdělit je třetím stranám. Pamatujte, že internetový obchod vás nebude žádat o jejich poskytnutí, kromě případů, kdy se přihlašujete na webovou stránku. Abyste zabránili použití vašeho účtu neoprávněnými osobami, po použití webových stránek se odhlaste.

Jak můžete uplatnit svá práva?
Po přihlášení pomocí své e-mailové adresy a hesla máte možnost kdykoli si prohlížet a upravovat svá data jako součást webových stránek. V případě, že zapomenete své heslo nebo jiné problémy s přihlášením, kontaktujte nás na e-mailové adrese kontakt@plushminky.pl.

Máte právo požadovat informace o obsahu údajů, které jsou o vás uloženy, jakož i právo požadovat změny, blokování nebo vymazání údajů, jakož i právo na opravu chyb, doplnění nebo aktualizaci vašich údajů. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na následující e-mailové adrese: kontakt@
plushminky.pl.

Jiné webové stránky
Jako součást webových stránek se mohou čas od času objevit odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a online obchod na ně v žádném případě nedohlíží. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které vám doporučujeme přečíst. Internetový obchod nenese odpovědnost za pravidla nakládání s údaji na těchto webových stránkách.

Dotazy a obavy
Dotazy a výhrady týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů lze zasílat na e-mailovou adresu kontakt@
plushminky.pl

Rodo

PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem máte právo:

 1. přístup k vašim osobním údajům a získání jejich kopie;
 2. opravit (opravit vaše údaje);
 3. vymazání údajů - Pokud podle vašeho názoru neexistují důvody, abychom vaše údaje zpracovali, můžete požádat o jejich smazání.
 4. omezit zpracování osobních údajů - Můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů pouze na jejich ukládání nebo provádění akcí s vámi dohodnutých, pokud podle vašeho názoru máme o vás nesprávné údaje nebo je zpracováváme nepřiměřeně; nebo si nepřejete, abychom je odstranili, protože je potřebujete ke stanovení, uplatňování nebo obraně nároků; nebo po dobu vaší námitky proti zpracování údajů.
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 6. k přenosu dat - Máte právo přijímat od nás strukturovaný, běžně používaný a strojově čitelný formát. Můžete nás také pověřit zasláním těchto údajů přímo jinému subjektu.
 7. právo podat stížnost u orgánu dozoru;
 8. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud uplatníte právo na přístup ke svým osobním údajům, opravíte je, vymažete, omezíte zpracování, vznesete námitku proti jejich zpracování, požádáte o přenos údajů nebo nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování údajů - bez zbytečného odkladu, nejpozději do do jednoho měsíce od obdržení žádosti vám poskytneme informace o krocích podniknutých v souvislosti s vaší žádostí.

Za účelem opravy, smazání, omezení zpracování, námitky proti jejich zpracování, žádosti o přenos dat, kontaktujte nás prosím e-mailem kontakt@apoz.pl v záhlaví zprávy, zadejte [GDPR] své údaje, můžete je také změnit na kartě „můj účet“

Jako správce osobních údajů si vyhrazujeme právo prodloužit výše uvedené období až na maximálně 2 měsíce, pokud je váš požadavek složitý nebo je velký počet žádostí. V případě takových okolností vás budeme informovat o prodloužení lhůty s uvedením důvodů zpoždění, a to ve výše stanovené lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti nebo žádostí.

Výkon práv souvisejících se zpracováním osobních údajů Správcem je bezplatný. V souladu s ustanoveními GDPR však může správce osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí subjektu údajů nebo odmítnout uplatnění práva v případě:

 1. požadovat další kopii zpracovávaných osobních údajů;
 2. zjevně neodůvodněná poptávka;
 3. nadměrné požadavky, zejména kvůli jejich stálé povaze;

Výše účtovaného poplatku, uvedená výše, bude stanovena individuálně, bude přiměřená a bude zahrnovat administrativní náklady na poskytování informací, komunikaci nebo přijetí požadovaných kroků, které musím jako správce osobních údajů vynaložit.